دانلود آهنگ یار سینگل مو

آهنگ یار سینگل مو عباسلی دوبلور

دانلود آهنگ رفیق سینگل مو / اهنگ یار خوشگل مو رفیق سینگل مو خراسانی اصلی بدون ریمیکس کامل

28078944 2847 b 475974632

ریمیکس آهنگ یار سینگل من حسین عامری

دانلود آهنگآهنگ یار سینگل مو عباسلی دوبلور اصلی

دانلود آهنگمتن آهنگ یار سینگل مو

در کشور ما از ده پسر نه تا سینگل
تا خرخره در گل
اون یکی دیگم از ته دل میگه که فلفل
خوردم که زدم رل جیبم شده پنچل
در کشور ما دست جوانان همه تنگه
پاها همه لنگه
از ای موج گرونیه که مغزا همه هنگه
پس سینگلم قشنگه
پس سینگلم قشنگه
مسئولین کشور کاری کردن که بجای
یار خوشگل مو خوابیده کنار مو
رفیق سینگل مو ای داد از دل مو

دیدگاه خود را بگذارید