دانلود آهنگ یل یل میدون شده عشق گلستون شده

دانلود آهنگ یل یل میدون شده عشق گلستون شده

اهنگ یل توی میدون شونه عشق گلستون شونه

1 33

متن آهنگ یل توی میدون شونه عشق گلستون شونه جواد نکایی

یل توی میدون شونه عشق گلستون شونه
یل یل ایرون شونه گرگانی میدون شونه
گرگان کل جوون یل هسنه کل ایران
مه عماد پاکمنش دادا پلنگ ایرون
گرگان سیاهتلو خیلی دارنه پهلوون
مه عماد پاکمنشه اون یل یله میدون
ریکا سیاه تلویی دره رحمت مه دایی
ریکا دره گرگانی حمید دره صحرایی
شاهی شاهی دادا عشق خدایی دادا
مه ریکا گرگانی ته پادشاهی دادا

دیدگاه خود را بگذارید