دانلود آهنگ پارس سفید ریمیکس اصلی بدون ریمیکس کامل

دانلود آهنگ پارس سفید ریمیکس اصلی بدون ریمیکس کامل

دانلود اهنگ پارس سفید فرهاد جهانگیری کیوان حاتمی رامین تجنگی + ریمیکس تند بیس دار سیستمی

5

متن آهنگ پارس سفید کیوان

گیسو کمندگم یار قد بلندگم
خیاندته  اصلا باور نیکم
تو که مشکلی نیاشتی وگرد نداریم نفس
وتی هر یه که دری دوسم دری و سرمیش فرس
وتی قلبمیش ایلم پای عشقمان
دروی دای هوای ماشین داسه سرد
من نیاشتم بی پویلی مالم رمان

تاریخ جوداییمان ایمشو کوتامه بان دسم
امشو بدون تو زانستم من فره بی کسم
ولی دل و چد خوش کم برگشتی وجود نیره
نسبت و اول حرام نریاس عزیزت بمره
گوشی قسطی اراد سنم و خط ایرانسل
خوم بردمه ژیره قرض و پای عشق بی حاصل
نیاشتم چه بکم دستو بالم تنگ بی
تواستم وام بگرم خرجت کم ضامن نی و کارو بارم لنگ بی
خلاصه و هر دری کوتام تا ترکم نکی یه موقع
بهانه الکی گردیام گریه کردیام جور منال
وتیای نچو وتیای ای اشکیله اشک شوقه
وتم لامصب شوقه چه ذوقه چه
ارای چه دوست داشتنم باور نیکی
ارا هر فره تلاش کی یه جوری ترکم بکی
وتم مگر چم کمه مه که همه جوره تکمیلم
یهو وتی پویل نیری آرزو داشتم سرم بنم بمرم
اوره فهمیم که پول قصه‌ی اول کی و ناو هر رابطه
اوره فهمیم پول داشتی خود خوداش رفیق فابته
دلم سیر کردی و زندگی و هرچی بی پوله
ولای دالکم درد دل کردم
وتم که توام امشو خوم بکوژم
وت ایجور نیژه روله خود خودا یه روژی دسد گره
یه روژی و گیان خود کفیته ناو پولیگ فره
اوزا زانی که فرق بینی بنی خدا نیه
اوزا زانی که بی پولی بهانه س قسمددان جوداییه
نصیحت دالگم درد دلم آرام کرد
عشقد له سرم پران یادت وناو ذهنم برد
تون بی شرفیش تا زانستی بی میلم
و سر لجم چیدو کفتیده گر رفیقیلم

ای دل لاکردام گیر کرده وبان عشق کسی
یکی وه رفیقیلم و تعنه و تیکه و خنی و پیم وت
وگرد پارس سوار وساس تونیش سوار بیده
و ناو پارک قدم دایده دسیلی گردیده
تحملم تمام بی زویتر وه لام بچو
آخه دلی دیرم و ناو محله رام گیره
یه زمانی پر له احساس بیم ولی ایسه نیم
یه زمانی عشق تو داشتم ولی بدجور باختم
یه زمانی سر تو مویشه عرقم کردیا
حتی حاضر بیم و پای عشقت بمریام
ایرانسل عوض کردی و رایتل خستیته بانی
عشق جدیدت موارک الان شان دیته شانی
دسیلی سفت گردیده تا چاوی ایمه دراری
کفتیده گرد کسی که وپی وتیام براری
آفرین دس خوش سرت سلامت نازار
سر خود برز کردی سر من خستیه خوار
تمام ای شهره زانستیان که تو عشق منی
الان گشت تعنه دنه لیم چنیگی ولای منی
ایژن عشقگت روژی یی نفر کفتیده گردی
یکی وت و چاو خوم دیم پارس سفیدی بردی
توف و شرفت دویته لعنت و ذات کثیفت
شیطان کم تیری ولاد دی هیچکس نویده حریفت
امشو و یاد تو رگیله دسم خوم کوتام
اگه حالم دوینی ایژی ارا در نیید صدات!
ایژم دردم فرس ای دردله که درد نیه
هیچ عاشقی جور من عشقی و گرد کس نیه
زخمی نیایده بان قلبم هیچ درمانی نیره
ارا ایجور وپیم کردی آخه عزیزت بمره
بیچاره و خوم آواره و خوم ….
چنی باید یسره قورص روان گردان بخوم

حتی کل روزم نیتونم یه لقمه نان بخوم
سرم دا خستیده خو رویم نیته روی و خدا بکم
خوشگلی خود داشتی ولی چه فایده هول بید
و ناو هویلیله شهر تو نفری اول بید
ویسیده بان جاده هزار ماشین دیده بغل
و بچه خوشگل بگر تا گونده لاتیل محل
تو وگرد کارییلت آبروی خانوادت بردیدنه ژیر سوال
مال مجردی گردی چویده شون عشقو حال
قش کردیام پول دیامه پیت بچیده عشق و حال
پای پیاده بیم ولی خوم هر ماه تفریح بردیامته شمال

داغ سنگینی نیشتیده بان دلم
شوان تا شوکی و ای شهره ولم
یی بط عرق ها دس چپ یه نخ سیگار ها دس راس
باعث و بانی حال هر شو من گشتی یی هرزه بی خداااااااس
یی زمانی حساس بیم ولی دی الان نیم
یی زمان عشق تو داشتم ولیگان جور باختم
یی زمانی سر تو وی شهره من خون کردیام
حتی حاضر بیم و پای عشقد بمردیام

دیدگاه خود را بگذارید