دانلود آهنگ ها لیلی لیلی لیلی تو سرو نازی با صدای بچه مازندرانی

دانلود اهنگ ها لیلی لیلی لیلی تو سرو نازی با صدای بچه

دانلود آهنگ شمالی مازندرانی معروف اینستاگرام های لیلی لیلی لیلی تو چنده نازی با صدای بچه زن دختر

66

متن آهنگ های لیلی لیلی لیلی تو چنده نازی

مسلمانون می دل مسلمانان مه دل
هوایی شونه
لیلی های لیلی لیلی لیلی
ته چنده نازی
مه دلبر شویی
نو هوایی شونه لیلی
های لیلی لیلی لیلی تو چنده نازی
اقبالش ها کردن
هاده بازاره لیلی
های لیلی لیلی لیلی تو چنده نازی
ته قربون بووشم تا بره گنجه لیلی
های لیلی لیلی لیلی تو چنده نازی
ته قربون بووشم تا بره گنجه لیلی
های لیلی لیلی لیلی تو چنده نازی


دانلود آهنگ مهدی لطفی به نام های لیلی لیلی لیلی تو چنده نازی با صدای مرد معروف اینستاگرام

دانلود آهنگ


های لیلی لیلی لیلی تو چنده نازی اینستا با صدای زن دختر نازک شده

دانلود اهنگ ها لیلی لیلی لیلی تو سرو نازی با صدای بچه

دانلود آهنگ

دیدگاه خود را بگذارید